Primăria oraşului Siret vă urează Bun Venit!
 


BUGETUL LOCAL AL ORAŞULUI SIRET ŞI

A BUGETELOR CU FINANŢARE EXTRABUGETARĂ PE ANUL 2007

Proiectul de buget pe anul 2007 a fost realizat în conformitate cu reglementările prevăzute în Legea nr. 473/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007.

Proiectele bugetelor, atât cel al activităţilor cu finanţare bugetară cât şi cel al activităţilor cu finanţare extrabugetară se elaborează de către ordonatorul principal de credite, împreună cu compartimentele, serviciile de specialitate, având în vedere:

•  prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, elaborate de organele abilitate;

•  politicile fiscale şi bugetare, naţionale şi locale;

•  prevederile acordurilor de împrumuturi interne sau externe încheiate, ale memorandumurilor de finanţare sau ale altor acorduri internaţionale;

•  politicile şi strategiile sectoriale şi locale, precum şi priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget;

•  propunerile de cheltuieli detaliate ale celor cu subordonare faţă de Consiliul Local;

•  programele întocmite de către ordonatorii de credite în scopul finanţării unor acţiuni, însoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui program;

•  programele de dezvoltare economico-socială a oraşului, întocmit în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean.

La fundamentarea cifrelor cuprinse în proiectul de buget stă şi Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava de aprobare a bugetului propriu al judeţului şi a repartizării sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale.

Proiectul de buget aferent exerciţiului financiar 2007 include venituri şi cheltuieli pentru următoarele activităţi:

•  administraţie publică, adică activitatea funcţionarilor publici, a executivului şi a legislativului;

•  învăţământ;

•  sănătate;

•  cultură, religie şi sport;

•  asistenţă socială;

•  servicii de dezvoltare publică şi locuinţe;

•  serviciul evidenţa persoanei;

•  serviciul poliţia comunitară;

•  alte acţiuni (protecţie civilă);

•  activităţile autofinanţate parţial sau total: casa de cultură, cinematograful, baia publică, activităţile autofinanţate din învăţământ, colectat gunoi, termoficare, piaţă, păşuni, etc.

Fondurile externe nerambursabile se includ şi ele ca anexe la prezentul proiect de hotărâre. Ele vor fi încasate într-un cont distinct şi vor fi cheltuite numai în limita disponibilităţilor existente în acest cont şi în scopul în care au fost acordate.

Astfel, proiectul de buget pentru anul 2007 are următoarea structură:

•  Anexa 1 - bugetul local de venituri şi cheltuieli

•  Venituri proprii totale 18.334.165 RON

din care:

•  Venituri curente 10.039.396 RON

•  Impozit pe venit, profit şi câştig 1.562.000 RON

•  Impozite şi taxe pe proprietate 1.065.200 RON

•  Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 6.921.246 RON

•  Venituri din proprietate 160.000 RON

•  Vânzări de bunuri şi servicii 330.950 RON

•  Venituri din capital 7.303.704 RON

•  Subvenţii 991.065 RON

•  Cheltuieli totale 18.334.165 RON

din care:

•  Cheltuieli de personal

•  Autorităţi executive 2.163.000 RON

•  Administraţie 2.060.630 RON

•  Consilieri 102.370 RON

•  Apărare şi ordine publică 302.425 RON

•  Învăţământ 5.073.560 RON

•  Cultură 120.310 RON

•  Asigurări şi asistenţă socială 644.035 RON

•  Servicii şi dezvoltare 65.155 RON

•  Protecţia mediului 279.025 RON

•  Transporturi 36.905 RON

•  Bunuri şi servicii 4.217.608 RON

•  Dobânzi 1.095.000 RON

•  Subvenţii 691.665 RON

•  Fonduri de rezervă 170.076 RON

•  Asistenţă socială 228.400 RON

•  Alte cheltuieli 1.084.001 RON

•  Anexa 2 – bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare extrabugetară

•  Venituri totale 3.843.492 RON

din care:

•  Venituri curente 3.843.492 RON

•  Venituri din proprietate 24.000 RON

•  Venituri din prestări servicii şi alte activ. 3.819.492 RON

(piaţă, bazar, colectat gunoi, termoficare, etc.)

•  Cheltuieli totale 3.843.492 RON

din care:

•  Cheltuieli de personal

•  Învăţământ 25.490 RON

•  Asistenţă socială 187.220 RON

•  Servicii dezvoltare publică 480.540 RON

•  Bunuri şi servicii 2.909.242 RON

•  Active nefinanciare 241.000 RON

•  Anexa 3 – bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi subvenţii

•  Venituri totale 1.297.971 RON

din care:

•  Venituri curente 54.000 RON

•  Venituri nefiscale 54.000 RON

•  Venituri din vânzări de bunuri şi servicii 54.000 RON

•  Venituri din prestării servicii şi alte activ. 54.000 RON

•  Subvenţii 1.243.971 RON

•  Cheltuieli totale 1.297.971 RON

din care:

•  Cheltuieli de personal

•  Evidenţa persoanelor 66.175 RON

•  Cultură, religie 57.331 RON

•  Bunuri şi servicii 825.165 RON

•  Active nefinanciare 349.300 RON

•  Anexa 4 – bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile

•  Venituri totale 6.770.000 RON

 

•  Cheltuieli totale 6.770.000 RON

din care:

•  Cheltuieli de capital şi active nefinaciare

•  Servicii dezvoltare publică 2.030.000 RON

•  Transporturi 4.740.000 RON

•  Anexa 5 – bugetul de venituri şi cheltuieli în afara bugetului local

•  Venituri totale 1.094.491 RON

•  Cheltuieli totale 1.094.491 RON

din care:

•  Cheltuieli de capital şi active nefinaciare

•  Autorităţi publice 70.000 RON

•  Servicii dezvoltare publică 117.965 RON

•  Alte cheltuieli 906.526 RON

•  Anexa 6 – bugetul împrumuturilor interne şi externe pe anul 2007

•  Cheltuieli totale 748.000 RON

din care:

•  Cheltuieli de capital şi active nefinaciare

•  Autorităţi publice 435.000 RON

•  Servicii dezvoltare publică 143.000 RON

•  Transporturi 150.000 RON

De asemenea, prezentul proiect propune subscrierea şi depunerea de către Consiliul Local al oraşului Siret a sumei de 300.000 lei ron reprezentând aportul în numerar la majorarea capitalului social al S.C. „BUCOVINA ECOTERMGAZ” S.A. Suceava, respectiv contravaloarea a 300 acţiuni nominative care au o valoare nominală de 1.000 lei ron acţiunea.

Având în vedere cele de mai sus, supunem analizei şi aprobării Dvs. prezentul proiect de hotărâre.