Primăria oraşului Siret vă urează Bun Venit!
 


LEGEA Nr. 544/2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public

( în vigoare începând cu data de 16 octombrie 2006 )

Informaţii de interes public comunicate din oficiu

 

Primăria oraşului Siret are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare şi programul de audienţe;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducere şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei Primăriei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. ( ART. 5 din lege)

Solicitarea informaţiilor de interes public

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la Primăria oraşului Siret informaţiile de interes public, în condiţiile legii.

Primăria oraşului Siret este obligat să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. (ART. 6 din lege)

Termene de răspuns la solicitarea informaţiilor de interes public

Primăria oraşului Siret are obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic. (ART. 7 din lege)

 

Modalităţi de solicitare

Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarul din cadrul compartimentului de informare şi relaţii publice are obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate.

În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele arătate. (ART. 8 din lege)

În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de Primăria oraşului Siret, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.

Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie. (ART. 9 din lege)

 

Informaţii exceptate de la liberul acces

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. ( ART. 12 din lege)

 

Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public. (ART. 13 din lege)

Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii. (ART. 14 din lege)

 

Proceduri pe care legea le pune la dispoziţia persoanelor care se consideră vătămate în dreptul de acces la informaţiile de interes public

 

Împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului din cadrul compartimentului de informare şi relaţii publice se poate depune reclamaţie la Primarul oraşului Siret în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. ( ART. 21 din lege)

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Suceava. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului în care Primăria oraşului Siret are obligaţia să răspundă solicitării.

(2) Instanţa poate obliga Primăria oraşului Siret să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru. (ART. 22 din lege)